Política de privacitat

Dades del propietari de la web:

Raó social: PEDRAGOSA 1916 SL
NIF: B62027404
Adreça postal: AVENIDA PI I MARGALL, 125 08140, CALDES DE MONTBUI (BARCELONA)
Adreça electrònica: info@pedragosa.net
Telèfons: 938650880
Registre mercantil: tom 31866, foli 12, full B199158 i inscripció 1
Objecte principal: Venda d’embotits.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PEDRAGOSA 1916 SL amb NIF B62027404 i domicili social situat a AVINGUDA PI I MARGALL, 125 08140, CALDES DE MONTBUI (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que PEDRAGOSA 1916 SL té previst realitzar:

Gestión de la página web
 • Finalidad: Tratamiento y gestión de los datos necesarios para la funcionalidad de la página web
 • Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado
 • Base legítima: El consentimiento del interesado
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: No se prevén
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén
Formulario web
 • Finalidad: Atender sus consultas y/o solicitudes
 • Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
 • Base legítima: El consentimiento del interesado
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: Ninguna
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén
Gestión del cumplimiento normativo
 • Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad
 • Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad
 • Base legítima: El cumplimiento de una ley
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén
Newsletters
 • Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de marketing para realizar el envío correspondiente a la Newsletter a la cual se ha subscrito
 • Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
 • Base legítima: El consentimiento del interesado
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: Ninguna
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevé
Acciones Comerciales
 • Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial de nuestros productos y/o servicios
 • Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
 • Base legítima: El consentimiento del interesado
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: Ninguna
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén
Gestión de la compra y/o contratación de servicios
 • Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con la finalidad de gestionar su compra, así como para el correcto desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato entre ambas partes
 • Plazo de conservación: durante el plazo necesario para gestionar la compra de los productos o servicios adquiridos incluyendo posibles devoluciones, quejas o reclamaciones asociadas a la compra del producto o servicio en particular
 • Base legítima: La ejecución de un contrato
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: sus datos podrán ser comunicados en caso de ser necesario a empresas que subvencionen los concursos, premios y/o promociones
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén
Gestión económica y administrativa
 • Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales
 • Plazo de conservación: 5 años en cumplimiento de la ley tributaria y 10 años la documentación fiscal en cumplimiento de la L.O.7/2012
 • Base legítima: El consentimiento del interesado
 • Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
 • Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable
 • Transferencias internacionales: No se prevén
 • Elaboraciones de perfiles: No se prevén

Drets dels interessats

PEDRAGOSA 1916 SL informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de PEDRAGOSA 1916 SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst al mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins el termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per PEDRAGOSA 1916 SL.< /li>

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els requisits següents:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça AVINGUDA PI I MARGALL, 125 08140, CALDES DE MONTBUI (BARCELONA) (a l’atenció de PEDRAGOSA 1916 SL) o bé a través del correu electrònic info@pedragosa.net.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

PEDRAGOSA 1916 SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 3 de febrer de 2021